Skip to content

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült, melynek hatályos szövege ezen linken keresztül érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj.

 
1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Jelen Tájékoztatót a Hachette Fascicoli S.r.l. („Társaság”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelés kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján, megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.
 

2. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

 • GDPR
 • 2000-es CVIII-as törvény az e-kereskedelemről
 • 2001-es C-as törvény a számvitelről
 • 2011-es CXIII-as törvény az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
 • 2008-as XLVIII-as törvény a kereskedelmi célú reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól
3. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek: Hachette Fascicoli S.r.l.:

 • székhely, postai cím: Via Melchiorre Gioia 61., 20124 Milánó, Olaszország
 • nyilvántartási száma: 12624860156
 • honlap cím: https://hachette.hu/

A vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében a Hachette Fascicoli adatvédelmi felelőst is kinevezett. Az adatvédelmi felelőshöz írásban lehet fordulni a következő módokon.  E-mailben a dpo@hachette-fascicoli.it címen, vagy a következő módon megcímzett postai levélben: Data Protection Officer at Hachette Fascicoli, via Melchiorre Gioia, 61 20124 Milan.

 
4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Társaság az Ön adatait abból a célból kezeli, hogy az Ön által előfizetett kiadványok kapcsán a megrendeléseket teljesíteni tudja, és a kiadványokat a megrendelésben meghatározott időn belül szállítani tudja Önnek. („Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében”.) A Társaság az Ön adatait a számviteli törvény rendelkezéseinek betartása miatt is kezeli. („Adatkezelés a számvitel érdekében”.) A Társaság az Ön adatait marketing célú információk eljuttatásának céljából is kezeli. Ezeket a következő csatornákon juttatja el Önnek:

 • Elektronikusan – az Ön által megadott e-mailcímre.
 • Postai levélben – az Ön által megadott postai címre.
 • Telefonon – az Ön által megadott telefonszám felhasználásával. („Adatkezelés marketing célból”.)

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 • Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elektronikus kereskedésről szóló törvény 13/A részének (1) és (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés a számvitel érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés marketing célból tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a reklámtörvény 6 részének (1) paragrafusa.

A marketing célú adatkezelés esetében felhívjuk a figyelmét arra, hogy ehhez történt hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez a visszavonás nem terjedhet ki a visszavonás előtt, engedélye birtokában történt adatkezelésre. Hozzájárulásának visszavonása után azonban a Társaság nem jogosult az Ön adatainak marketing célú kezelésére.

 
6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • bankszámla adatai;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

A marketing célú adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.
7. ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

7.1. Adatfeldolgozók Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137);
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az 5. pontban megjelölt jogalap alapján, illetve a 4. pontban megjelölt célból személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozói részére továbbíthatja.

7.2. Címzettek további kategóriái Kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön a megrendelése alapján fennálló és lejárt tartozását nem rendezi, az adatkezelő jogosult megbízni a Credit Controll Követeléskezelő és Információszolgáltató Kft.-t (székhely: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszám: 01 09 562111) a követelés érvényesítése, behajtása érdekében és ennek keretében a követelés behajtásához nélkülözhetetlen személyes adatokat részükre továbbítani a szerződés teljesítése jogalap alapján. A marketing célú adatkezelés kapcsán kifejezetten tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés kapcsán jogi természetű vita alakulna ki Ön és a Társaság között, a Társaságnak joga van arra, hogy jogi képviselő  segítségét vegye igénybe, és az Ön személyes adatait részére átadja.
 
8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.
 
9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
9.1 A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén Az Ön által megadott adatok kezelésének időtartama a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejárta, illetve a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó követelések megtörténte, vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnése. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.
9.2. A számvitel érdekében történő adatkezelés esetén A számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa alapján a számvitelt alátámasztó adatok legalább 8 évig megőrzendőek, visszakereshető, a bevallásokban szerepeltetett adatoknak megfelelően azonosítható módon.
9.3 A marketing célú adatkezelés esetében Az Ön által megadott adatok kezelése az erre adott engedély visszavonásáig, de legfeljebb a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejártát követő 2 évig tart. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.
 
10. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog (csak a marketing célú adatkezelés esetén);
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról.
10.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén. Amennyiben a Társaság által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Társaságot ért kárért a mulasztó érintett felel.
10.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben. Abban az esetben, ha a Társaság nyilvánosságra hozza a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Társaság megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
10.5. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társaság képviselőjéhez fordulni az

 • Suvet Kft.; 1660, Budapest, Pf. 307 címen, továbbá az

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 
11. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak: – e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu – honlap: http://naih.hu Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

LapszámMegjelenési időTartalom
12022.09.15.magazin és front, hűtőrács, első lökhárító
22022.09.29.magazin és motorháztető, keresztrúd, márkajelzés
32022.10.13.magazin és kormánykerék, gumiabroncs, fékdob
42022.10.27.magazin és segédváz, vontatóhorog, lengéscsillapító
52022.11.10.magazin és padlólemez
62022.11.24.magazin és hátsó padlólemez
72022.12.08.magazin és hátsó kerékdobok
82022.12.22.magazin és válaszfal, ablaktörlő-motor
92023.01.05.magazin és válaszfal alsó része, főfékhenger, biztosítékdoboz
102023.01.19.magazin és első kerékdobok, motortér oldalsó részei
112023.02.02.magazin és műszerfal, kilométeróra, hamutartó
122023.02.09.magazin és kesztyűtartó, kábelek
132023.02.16.magazin és kormányoszlop, sebességváltó, indexkar
142023.02.23.magazin és felni, gumiabrocs, fékdob
152023.03.02.magazin és lengőcsapány, lengéscsillapító, laprugó
162023.03.09.magazin és hátsó függesztőkarok
172023.03.16.magazin és hátsó laprugó, lengéscsillapító
182023.03.23.magazin és lábteknő, emelőblokkok
192023.03.30.magazin és akkumulátorház és kapcsoló
202023.04.06.magazin és a csomagtartó padlója és burkolata
212023.04.13.magazin és hátsó oldalburkolat, dobbetét, merevítő
222023.04.20.magazin és gumiabroncs, felni, dísztárcsa, fékdob
232023.04.27.magazin és válaszfal, pedálok
242023.05.04.magazin és beltéri padló és kézifékkar
252023.05.11.magazin és hátsó beltéri padló, keresztmerevítő
262023.05.18.magazin és üléskeret, párna, huzat
272023.05.25.magazin és üléstámla részei
282023.06.01.magazin és ülés alaplemez, állítókar, sínek
292023.06.08.magazin és üléshuzat, üléskeret, üléspárna
302023.06.15.magazin és üléstámla részei
312023.06.22.magazin és ülés részei: sín, alaplemez, állítókar
322023.06.29.magazin és hátsó ülés belseje, alja, párnája
332023.07.06.magazin és kartámaszok
342023.07.13.magazin és üléstámla további részei
352023.07.20.magazin és a háttámla hátsó része, kalaptartó
362023.07.27.magazin és gumiabrocs, felni, fékdob
372023.08.03.magazin és vezérlőegység és vezetékek
382023.08.10.magazin és hangszóró, biztonsági övek
392023.08.17.magazin és kormánymű alkatrészei
402023.08.24.magazin és hűtőlevegőház
412023.08.31.magazin és forgattyúház, hajtóműház
422023.09.07.magazin és differenciálműház
432023.09.14.magazin és generátor, karburátor
442023.09.21.magazin és keverőkamra, levegőtömlők
452023.09.28.magazin és üzemanyagtartály, tanksapka
462023.10.05.magazin és hátsó kipufogódob, sárfogók
472023.10.12.magazin és kipufogódob alsó része, csövek
482023.10.19.magazin és első kipufogódob, önindító
492023.10.26.magazin és ablakmosóvíztartály, akkumulátor
502023.11.02.magazin és bal oldali ajtó és kilincs
512023.11.09.magazin és bal oldali ajtó belső burkolata
522023.11.16.magazin és ablakemelő kar és szerkezet
532023.11.23.magazin és bal ablaküveg, belső fogantyú
542023.11.30.magazin és gumiabroncs, felni
552023.12.07.magazin és jobb oldali ajtó, ajtókilincs
562023.12.14.magazin és jobb oldali ajtó belső burkolata
572023.12.21.magazin és ablakemelő kar és szerkezet
582023.12.28.magazin és jobb ablaküveg, belső fogantyú
592024.01.04.
602024.01.11.
612024.01.18.
622024.01.25.
632024.02.01.
642024.02.08.
652024.02.15.
662024.02.22.
672024.02.29.
682024.03.07.
692024.03.14.
702024.03.21.
712024.03.28.
722024.04.04.
732024.04.11.
742024.04.18.
752024.04.25.
762024.05.02.
772024.05.09.
782024.05.16.
792024.05.23.
802024.05.30.
812024.06.06.
822024.06.13.
832024.06.20.
842024.06.27.
852024.07.04.
862024.07.11.
872024.07.18.
882024.07.25.
892024.08.01.
902024.08.08.
912024.08.15.
922024.08.22.
932024.08.29.
942024.09.05.
952024.09.12.
962024.09.19.
972024.09.26.
982024.10.03.
992024.10.10.
1002024.10.17.
1012024.10.24.
1022024.10.31.
1032024.11.07.
1042024.11.14.
1052024.11.21.
1062024.11.28.
1072024.12.05.
1082024.12.12.
1092024.12.19.
1102024.12.26.
1112025.01.02.
1122025.01.09.
1132025.01.16.
1142025.01.23.
1152025.01.30.
1162025.02.06.
1172025.02.13.
1182025.02.20.
1192025.02.27.
1202025.03.06.
1212025.03.13.
1222025.03.20.
1232025.03.27.
1242025.04.03.
1252025.04.10.